Política de privacidade

Murabellos emprega a lingua galega

Política de Protección de Datos

LEXISLACIÓN: En cumprimento do artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Responsable:

Identidade: Jesús Ángel (Suso) Díaz Estévez
Teléfono: +34 657425080
Correo electrónico: murabellos@gmail.com

FINALIDADE DO TRATAMENTO:

Os datos que nos facilita mediante o correo electrónico ou o formulario son tratados e incorporados a un tratamento coa finalidade de prestar o servizo solicitado de contacto para obter información xeral do produto (libros).

LEXITIMACIÓN:

Informase que a base para o tratamento dos datos xestionados por Murabellos será:

  • No caso das persoas que desexen mercar os nosos produtos (libros), a finalidade será a de tramitar o seu pedido.

 CONSERVACIÓN DOS DATOS:

Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e mentres se tramita a compra solicita.

CESIÓNS DE DATOS:

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal ou sexa necesario para o envío dos produtos (libros) mercados.

DEREITOS DO  INTERESADO:

Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, neste caso unicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS:

Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS

Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a murabellos@gmail.com, indicando por escrito a súa petición e identificándose co correo electrónico co que facilitou os seus datos.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO:

A través deste caderno https://www.murabellos.gal non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE:

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, Murabellos comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO:  

Os efectos previstos no artigo 5.1 d) del Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR:

No caso de que non estea conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as súas reclamacións perante as Autoridades de protección de datos.

Última actualización: abril do 2024